Stanovy

STANOVY  OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA Materina dúška

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok 1

Základné ustanovenia

1.  Občianske združenie má názov  Materina dúška

2.  Sídlom združenia je Sološnica 493 , 906 37

3.  Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických

a právnických osôb.

4.   Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja

v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

5.   Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami

sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Článok 2

Cieľ a činnosť

1. Cieľom združenia je

–  podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť a informačnú vzdelanosť občanov

–  podporovať zdravý  štýl života a ochraňovať životné prostredie

–  vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych,

informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre

všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov   Sološnice a okolitého regiónu.

–  prispievať aj k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri

integrácii znevýhodnených spoluobčanov formou

informačného servisu a podporovať rozvoj  a duchovnú ochranu  rodiny

–   šíriť dobré meno Sološnice  a propagovať život a obyvateľov Sološnice

2.   Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

a)      realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských  , športových  a výchovno – vzdelávacích podujatí,  rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu , prístup verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, prevencia nežiaducich spoločenských javov, podpora

zdravého životného štýlu a prostredia, výmena odborných skúseností v oblasti rozvíjania

vzdelania  organizovaním seminárov, kurzov, prednášok a publikačnou činnosťou,

b)  organizácia voľno – časových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne,

workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu,

c)  vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne

a zdravotne znevýhodnených občanov  ,

d)  spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie

a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného

zamerania.

Článok 3

Členstvo

1.   Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami

a cieľmi združenia.

Členovia môžu byť:

–         riadny

–         čestný

–         podporujúci.

Čestné členstvo schvaľuje členská schôdza  osobnostiam, ktoré významným spôsobom prispeli k činnosti združenia.

Podporujúci člen finančne prispieva na činnosť združenia.

2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky členská schôdza..

3.  Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

4.  Členstvo zaniká:

a)  vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia   ,

b)  vylúčením   – členstvo zaniká dňom rozhodnutia členskej schôdze o vylúčení z dôvodu

opakovaného porušovania členských povinností,

c)  úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

d)  zánikom združenia.

Článok 4

Práva a povinnosti členov

1. Riadny člen má právo:

a)  zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej,

b)  zúčastňovať sa na činnosti a podujatiach združenia,

c)  voliť a byť volený do orgánov združenia,

d)  predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia,

e)  byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách.

Čestný člen má právo

a)  zúčastňovať sa členskej schôdze ,

b)  zúčastňovať sa na činnosti a podujatí  združenia.

Podporujúci člen má právo:

a)  zúčastňovať sa členskej schôdze ,

b)  zúčastňovať sa na činnosti a podujatiach združenia,

c)  predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia,

d) pre daný rok, v ktorom prispel na združenie vo výške aspoň polovice výšky členského

príspevku  , byť uvádzaný ako sponzor  OZ .

2. Riadny člen má tieto povinnosti:

a)  dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky

a stanovy združenia,

b)  plniť uznesenia orgánov združenia,

c)  aktívne sa podieľať na činnosti združenia ,

d)  platiť členské príspevky  vo výške, ktorú určí členská schôdza,

e)  ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia .

Článok 5

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a) členská schôdza

b) rada

c)  kontrolór.

Článok 6

Členská schôdza

1.  Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia,

2.   Členská schôdza:

a)  schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,

b)  volí a odvoláva členov rady,

c)  volí a odvoláva  konrolóra,

d)  schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,

e)  rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia,

f)  rozhoduje o zrušení združenia alebo o zlúčení s iným združením,

g) schvaľuje prijatie nových členov.

3.  Zasadnutie členskej schôdze  zvoláva rada  podľa potreby, najmenej jedenkrát do

roka. Rada  zvolá členskú schôdzu, ak o to požiada najmenej 20% členov

združenia. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina

všetkých členov. Uznesenie členskej schôdze je zásadne verejné a je platné, ak zaň

hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie členskej schôdze

o personálnych otázkach môže byť tajné.

Článok 7

Rada

1.  Rada je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedná

Členskej schôdzi. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze.

2.  Rada má najmenej 3 členov ( predseda, podpredseda ,tajomník) ktorých funkčné

obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou

osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.

Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade

rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.

3. Rada  najmä:

a)  volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich

b)  zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze

c)  vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu

o hospodárení združenia

d)  rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia

e)  rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa členská schôdza  nezíde do troch

mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia

f)  ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia

Článok 8

Štatutárny orgán

1.  Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním

poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 3 rokov.

2.  Predseda zvoláva a riadi zasadnutia rady.

Článok 9

Kontrolór

1. Kontrolór je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá členskej

schôdzi.

2.  Kontrolór nemôže byť aj členom rady.

3..  Kontrolór:

a)  kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje radu na nedostatky a navrhuje mu

riešenia na ich odstránenie,

b)  kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok 10

Hospodárenie združenia

1.  Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2.  Zdrojmi majetku sú:

–  členské príspevky

–  dary od fyzických osôb

–  dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia

–  dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií

–  príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia

–  reklamná a propagačná činnosť

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

4.  Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia

ako celku.

5.  Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

6.  Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce

obdobie.

Článok 11

Zánik združenia

1.  Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku

rozhoduje členská schôdza  nadpolovičnou väčšinou hlasov.

2.  Ak zaniká združenie rozpustením, rada ustanoví likvidátora.

3.  Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade

likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi

alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

Článok12

Záverečné ustanovenia

1.  Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou.

2.  Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

3.  Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb.

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych

predpisov.